Haanja kool õppeaasta on jagatud kolme semestrisse:

I trimester 2. sept 2019 - 30. nov 2019

II trimester 1. dets 2019 - 29. veebr 2020

III trimester 1. märts 2020 - 9. juuni 2020

 

Haanja Kooli astumise avaldus

Haanja kooli õpilaste vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord

Põhimäärus

Arengukava 2015-2019 (muutmisel)

Digiplaan 2017-2019

Õppekava

Kodukord

Loovtööle esitatavad nõuded

Referaadile esitatavad nõuded

Õppenõukogud

Hindamisjuhend

Tunnustamise kord

Üldtööplaan

 

Ainekavad 2019/2020 

Ajalugu

Bioloogia

Eesti keel

Füüsika

Geograafia

Informaatika

Inglise keel

Inimeseõpetus

Keemia

Kirjandus

Kustiõpetus

Käsitöö ja kodundus

Liikluskasvatus

Liikumisõpetus

Loodusõpetus

Matemaatika

Meedia

Muusika

Robootika

Suhtlemine - SPLO

Töö- ja tehnoloogiaõpetus

Vene keel

Võru keel

Ühiskonnaõpetus