Haanja kool õppeaasta on jagatud kolme semestrisse:

I trimester 1. sept 2017 - 30. nov 2017

II trimester 1. dets 2017 - 28. veebr 2018

III trimester 1. märts 2018 - 11. juuni 2018

 

Haanja Kooli astumise avaldus

Põhimäärus

Arengukava 2015-2019 (muutmisel)

Digiplaan 2017-2019

Õppekava

Kodukord

Õpilase vastuvõtmise kord ja tingimused, avalduse vorm

Loovtööle esitatavad nõuded

Referaadile esitatavad nõuded

Õppenõukogud

Hindamisjuhend

Tunnustamise kord

Üldtööplaan

 

 

AINEKAVAD

Eesti keel

Meedia

Inglise keel

Vene keel

Võru keel

Matemaatika

Füüsika

Bioloogia

Keemia

Geograafia

Loodusõpetus

Inimeseõpetus

Ühiskonnaõpetus

Ajalugu

Kunstiõpetus

Käsitöö ja kodundus

Töö- ja tehnoloogiaõpetus

Robootika

Informaatika

Liikluskasvatus

Kehaline kasvatus

Muusika