Arrow
Arrow
Slider

ProgeTiigri võrgustiku liige

ProgeTiigri võrgustiku liige

Haanja Kool osaleb ProgeTiigri võrgustiku töös ja on valdkonna populariseerija Võrumaal.

Õppetöös kasutatakse programmi toel soetatud vahendeid.

 

Mobiilse innovatsioonistuudio tagasiside 16.11.2018

Haanja Kooli ja Haanja Noortemaja ühise ProgeTiigri projekti kaudu saadud vahendite tutvustamine Haanja Noortemajas kõikidele õpetajatele ja huvilistele. Vestlust juhtisid Triinu Grossmann, Egle Kõva, Kirke Saarnits ja Grete Rõõm.

 

"Ääri-veere ProgeTiiger" 14.11.2018

Võru Kreutzwaldi Koolis toimuval kolme maakonna (Põlva, Valga ja Võru) ühisel õpilasüritusel, mis on osa sarjast “ProgeTiigri tulevikutegijad”, osales Haanja Koolist 24 õpilast. Kolme tunni jooksul toimusid erinevad töötoad, kus sai proovida erinevaid digitehnoloogia võimalusi. Sai vaadata koolides tehtust näitust. Õpetajad Alari Voomets ja Paavo Rüütli viisid läbi oma 3D töötoa.

 

ProgeTiigri projektipäev koolis 10.10.2018

Haanja Kooli ja Haanja Noortemaja ühine ProgeTiigri mobiilse innovatsioonistuudio vahendite demonstratsioon toimus koolimaja töötubades. Töötubasid viisid läbi Haanja Kooli õpetajad ja noortemaja töötajad.

 

HITSA ProgeTiigri mängumaraton 2017

Lisett Sammi mäng, mis õpetab programmeerima EV3 robotit.

 

ProgeTiigri seadmete taotlusvoor 2016

Ülevaade soetatud vahendite kasutamisest september 2016-veebruar 2017

Mitmeid tegevusi on kajastatud ka Facebooki lehel "Nutitund igasse kooli!"

 

1. ja 2. klassi õpetaja Kerli Perend:

1.- 2. klassis olen kasutanud nii Ozoboti roboteid kui ka BeeBoti roboteid. Ozoboti robotiga osalesime ka Robotexi hariduslike robotite võistlusel (detsember 2016). Ettevalmistusi lõimisime matemaatika (sirgjoon, kõverjoon, murdjoon) ja kunstiõpetusega (mänguplatsi kujundamine). Ozoboti olen kasutanud veel matemaatika tunnis teema juures ringjoon ja ring. Kunstiõpetuses joonistasid õpilased Ozobotile rada, kasutades ka mustrikoode. Kasutame Ozoboti robotit ka eTwinningu projektis “Minu Eesti 100”.

BeeBote olen kasutanud eesti keele tunnis häälikute kordamiseks. Kasutades kõiki hariduslikke roboteid, korraldasime koodinädala raames algklassidele kaks hariduslike robotite vahetundi, kus nad said ise katsetada ja proovida, mida on võimalik nende robotitega teha.

Üks 7. klassi õpilane teeb oma loovtöö teemal “Õpimatid BeeBoti robotile”.

Hariduslike robotite kasutamine ainetunnis on toonud kindlasti vaheldust ja tekitanud õpilastes elevust. Õpilaste emotsioonid on alati olnud väga positiivsed ning neile väga meeldib, kui hariduslikud robotid on tundi lõimitud. Õpetajana nõuab see kindlasti rohkem ettevalmistust ja loovust (kuidas ja kus rakendada ning kas see on eesmärgipärane), kuid üks-kaks korda katsetades, tuleb ka julgus. Edaspidigi on plaanis hariduslikke roboteid ainetunnis kasutada. Kuna BeeBoti robotile valmivad uueks õppeaastaks ka õpimatid, siis see võimaldab ka teistel õpetajatel neid rohkem kasutada. 

Tundide kajastused Facebooki lehel "Nutitund igasse kooli":

1.-2. kl, matemaatika (ringjoon ja ring)

Koodinädala ülevaade

1.-2. kl, eesti keel (häälikute kordamine)

 

Lasteaiaõpetaja Eve Kanep:

Haanja lasteaia 5-6 aastased lapsed kasutasid 2016/17. õppeaasta I poolaastal programmeeritavat robotit Bee-Bot. Tegevuse käigus kinnistasime värvuseid ja kujundeid, õppisime tundma linde, loomi. Taskutega alusmatt on olnud abivahendiks nii tähtede kui ka numbrite õppimisel. Samuti oleme robotit kasutanud lugemise ja arvutamise harjutamisel. Heaks abivahendiks on olnud robot loendamise ja ruumis orienteerumise õppimisel ( edasi – tagasi, paremale- vasakule jne). Mängides peavad lapsed ootama järjekorras, jälgima teiste sooritust, abistama kaaslast – mis on aluseks tegutsemisel meeskonnana. Lastele meeldib Bee–Bot, kuna see pakub vaheldust ja emotsioone. Õpetajale annab mati koostamine laialdasi võimalusi ja variante õppetöö elavdamiseks ja täiustamiseks.

 

Robootikakomplektide kasutamine füüsika tundides - Ülle Mõim

Põhikooli füüsika rõhu teema raames ehitasid õpilased erinevaid seadmeid, milles kasutasid silindreid, voolikuid, pumpasid, reservuaari ja manomeetrit.

Töö käigus saadi ülevaade silindrite tööpõhimõttest, õpiti mõõtma rõhku ja võrreldi, kuidas süsteem toimib erinevate raskuste tõstmise korral.

Taastuvenergia komplektiga uurisid õpilased taastuvenergia allikaid ning koos teiste komplektidega kombineerisid huvitavaid lahendusi. Ehitati tuulik, mida sai tööle panna tuult tekitades, päikesepaneeli kasutades ning mehaaniliselt vändates. Komplekti abil saadi ülevaade sellest, milliseid võimalusi on energia saamiseks ning millised energia muundumised võivad toimuda.

9. klassi elektriõpetuses tutvusid õpilased ARDUINO komplektiga, mille abil saadi esmane ülevaade vooluringi tekitamisest. Tutvuti LED lampidega, õpiti kasutama lülitit, vooluallikat ja erineva suurusega takisteid. Kui vooluringi koostamine oli selgeks saanud, asuti programmeerima. Saadi aimu lüliti erinevast funktsioonist (lüliti abil võib nii lampe tööle panna kui ka programmi juhtida). Tutvuti ka erinevate ühendusviisidega (jada- ja rööpühendus).

Õpilastele meeldis mehhanisme ehitada ja seejärel katsetada, saades seeläbi uusi teadmisi. Kavatseme kindlasti nende kompletide kasutamist jätkata.

 

Robotid matemaatikas - Triinu Grossmann

Olen EV3 roboteid kasutanud nii 8. kui 9. klassi matemaatika tundides. Ülesannete lahendamisel kasutame LEGO MINDSTORM Educations EV3 programmi Math plokki. Math plokki kasutades oleme käsitlenud järgmisi teemasid: muutuja, ruutjuur, ümardamine, tehete järjekord, ringjoone pikkus, Pythagorase teoreem. Ozoboti roboteid oleme kasutanud kiiruse arvutamisel ja mängulise elemendina. Käimas on 8. klassi õpilastega eTwinningu projekt "OzoMath", kus on eesmärgiks Ozoboti programmeerimise läbi rakendada 8. klassis õpitut. Samuti olen kasutanud BeeBoti roboteid, kus õpilastel tuli koostada ise ülesanded ja paigutada need mati taskutesse ning seejärel lahendasime üksteise ülesandeid.

 

Keemia - Evi Lestberg

Tunni eesmärgiks oli robootika abil aatomi ehituse kordamine. Õpilased ehitasid paarikaupa LEGO klotsidest erinevaid aatomite mudeleid ja panid need ka liikuma. Valmis töid esitlesid õpilased videos.

Fotoülevaade keemia tunnist

 

Robootika töötoad Pühajärve Põhikooli õpetajatele.

Jagasime külalistele ideid, kuidas roboteid ainetundides kasutada. Töötubades tuli õpetajatel aktiivselt kaasa töötada.

EV3 ja matemaatika töötoas tuli koos Kerdi (4. kl) ja Mattiase (6. kl) abiga lahendada FIRST LEGO League väljakul üks ülesanne. Tuli lükata akvaarium õigesse kasti. Selleks tuli arvutada roboti ratta ümbermõõt, mõõta vahemaa ja teha vajalikud arvutused programmi Math plokki kasutades. Oli väga rõõmus töötuba :)

Füüsika ja robootika töötoas mõned õpetajad said katsetada Arduino komplekti abil vooluringi loomist. Uurisime ka taastuvenergia ja pneumaatikakomplekte ning nende kasutamise võimalusi füüsikas. Töötuba aitasid läbi viia 9. klassi õpilased.

Hariduslike robotite töötoas sai katsetada BeeBoti ja Ozoboti roboteid ning koos mängiti ning arutleti taas, kuidas erinevates ainetundides saaks antud roboteid kasutada. Töötoas lõid kaasa 8. klassi õpilased Marge ja Jannet.

Fotoülevaade robootika töötubadest